قراردادهای طرح و ساخت متعدد گروه معماری اسکیما با موضوعیت پروژه های نما، طراحی داخلی، لنداسکیپ باعث شده که طرح و ایده های این گروه اجرایی بوده وقابلیت ساخت آنها تضمینی است.


فارسی