محوریت موضوع “خلاقیت” در پروژه‌های اسکیما باعث شده که کارهای این گروه معماری دارای بداعت زیادی بوده لذا دارای وجه و اعتبار ویژه‌ای از دیدگاه کارفرمایان تاکنون بوده است..


فارسی