عمده تجربه گروه معماری اسکیما و اعضاء متشکله مربوط به فعالیت در پایتخت بوده و از این رو دارای امتیاز ویژه می‌‌‌باشد.


error: Content is protected !!