ردیفعنوانزمان برگزاریوضعیتهزینههزینه با تخفیف دانشجویی
1کارگاه حرفه ای آموزش 5 سبک طراحی پلانبهمن-اسفند 6 جلسهدر حال ثبت نام1.200.000 تومان1.000.000 تومان
2کارگاه حرفه ای آموزش 9 سبک طراحی نمابهمن-اسفند 10 جلسهدر حال ثبت نام1.500.000 تومان1.250.000 تومان
3کارگاه حرفه ای آموزش 11 سبک طراحی داخلیبهمن-اسفند 12 جلسهدر حال ثبت نام1.800.000 تومان1.500.000 تومان
4کارگاه حرفه ای آموزش 7 سبک طراحی لنداسکیپبهمن-اسفند 8 جلسهدر حال ثبت نام1.300.000 تومان1.100.000 تومان
error: Content is protected !!