همراهی بسیار زیاد گروه معماری اسکیما با نقطه نظرات و خواسته‌های کارفرمایان و برگزاری جلسات متعدد جهت شناخت سلایق، سبک زندگی و جزئیات دقیق فعالیت شان، باعث می‌‌‌شود کارفرمایان طرح تهیه شده توسط گروه معماری اسکیما را نزدیک به 100درصد انتظارات خود ببینند.


error: Content is protected !!