مهدی اژدری

موسس و مدیرعامل . آرشیتکت

زهرا حسینی

موسس و رئیس هیئت مدیره. آرشیتکت

مریم حسینی

کارشناس فضای سبز و منظر

فرزام کاویانی

کارشناس لایتینک

سارا سرائیان

آرشیتکت

حمید محمدی

کارشناس فضای سبز و منظر

محبی پور

متخصص سازه و زلزله

مهدی گنجی

تاسیسات مکانیکی